اعضاء

شامل دو بخش دانشجويان و پژوهشگران دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي و محققين و پژوهشگران ساير مراكز آموزشي و تحقيقاتي كشور مي باشند.


 

فارغ التحصيلان دكتري تخصصي ژئودزي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ژئودزي 

رديف

نام و نام خانوادگي

سال فارغ التحصيلي

استاد راهنما

1

 رضا عرب صاحبي

1398

 دكتر بهزاد وثوقي

2

مريم يزدان پرست

1396

 دكتر بهزاد وثوقي

3

 مير رضا غفاري زرين

1395

 دكتر بهزاد وثوقي

4

 حميد مهرابي

1395

 دكتر بهزاد وثوقي

5

معصومه آميغ پي

1392

 دكتر بهزاد وثوقي

6

يزدان عامريان

1391

 دكتر بهزاد وثوقي

 دكتر مسعود مشهدي حسنعلي

7

اصغر راست بود

1390

 دكتر بهزاد وثوقي

8

حميدرضا نانكلي

1387

 دكتر بهزاد وثوقي

 دكتر فرهاد ثبوتي

 

پژوهشگران فعال دانشكده مهندسي نقشه برداري دانشگاه خواجه نصير در آزمايشگاه ژئودزي و ژئوديناميك

رديف

نام و نام خانوادگي

توضيحات

1

آرش دشتبازي

دانشجوي دكتري تخصصي ژئودزي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي و  پژوهشگر فعال آزمايشگاه ژئودزي و ژئوديناميك دانشكده نقشه برداري

2

مرتضي قربان نيا

دانشجوي دكتري تخصصي ژئودزي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي و  پژوهشگر فعال آزمايشگاه ژئودزي و ژئوديناميك دانشكده نقشه برداري

3

فروزان قاصر

دانشجوي دكتري تخصصي ژئودزي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي و  پژوهشگر فعال آزمايشگاه ژئودزي و ژئوديناميك دانشكده نقشه برداري

  

دانشجويان آزمايشگاه ژئودزي و ژئوديناميك

رديف

نام و نام خانوادگي

توضيحات

1

پريسا خرازي

دانشجوي كارشناسي ارشد ژئودزي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ژئودزي

2

بهروز صفري

دانشجوي كارشناسي ارشد ژئودزي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ژئودزي

3

پريسا صالحي

دانشجوي كارشناسي ارشد ژئودزي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ژئودزي

4

حامد كيا

دانشجوي كارشناسي ارشد ژئودزي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ژئودزي

5

پريسا آگار

دانشجوي كارشناسي ارشد ژئودزي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ژئودزي

 
 
 
 
 
 
 
سرپرست                     اعضا             ماموريت                    اهداف                    مقاطع و رشته ها      دروس         سرفصل فعاليت ها  و توانمندي ها               دستاوردها        برخي مقالات چاپ شده         
تاریخ به روز رسانی:
1398/10/04
تعداد بازدید:
143
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.