سر فصل فعاليت ها و توانمندي هاي پژوهشي تحقيقاتي

-         مدل سازي عددي ژئوديناميك

-         آناليز ذاتي تغيير شكل و آناليز هاي تنسوري تغيير شكل

-         آناليز و مدل سازي جزر و مد و پديده هايي كه بر سطح و صفحات تكتونيك تاثير مي گذارد

-         مطالعات چارچوب  زميني جهاني با هدف تعريف چارچوب  زميني ملي و محلي ايران

-         تفسير و تحليل داده هاي شبكه هاي مبنايي كشور

-         مدل سازي پديده فرورانش

-         بررسي تغييرات هندسي هم لزه و پس لرزه

-         مدل سازي گسل ها

-         طراحي شبكه هاي كنترل جهت پايش گسل ها

-         مطالعات GPS تكنونيك

-         استفاده از تكنيك هاي نوين نقشه برداري در بررسي پديده هاي زمين مانند InSAR و ..

-         استفاده از تكنيك المان محدود و المان تفاضلي در مدل سازي عددي

-         مطالعات ژئودزي و ژئوديناميكي آتشفشانها و زمان آن

-         مطالعات لايه هاي مختلف زمين و مدل سازي آنها

-         مطالعه زلزله هاي تاريخي

-         تحليل داده هاي لرزه اي و گسلش ها

-         مطالعه تغييرات جرم و خزش ها

-         مطالعات زلزله و زلزله شناسي

-         مطالعه و مدل سازي دوره هاي بازگشت زلزله

-         تحليل و مطالعه سري هاي زماني مشاهدات ژئودتيكي و ژئوفيزيكي

-         آناليز نويز در سري هاي زماني

-         پردازش سيگنال هاي ژئوفيزيكي

-         استفاده از هوش مصنوعي در مدل سازي پيش بيني پديده هاي تكرار پذير ماند زلزله و آتشفشان و .....

-         مدل سازي تغييرات سطحي و زير سطحي پهنه هاي مختلف تكتونيك

-         تعيين آناليز تنسوري كرنش و تنش لرزه اي و ژئودتيك

-         محاسبه ممان لرزه اي

-         تعيين نرخ فرونشست با استفاده از تركيب مشاهدات GPS و تداخل سنجي راداري

-          پايش رفتارسنجي سازه هاي بزرگ با استفاده از تكنيك هاي پيشرفته ژئودزي

-          تست و كاليبراسيون تجهيزات مشاهدات زميني ژئودزي، نظير: زاويه يابها، طوليابها و ترازيابها

-          مدل هاي رياضي تصحيحات فيزيكي و تصحيحات انتقال مشاهدات زميني ژئودزي و روشهاي بهبود دقت در اين مدل ها

-           روشها و برنامه هاي نرم افزاري سرشكني  مشاهدات در شبكه هاي ژئودزي كلاسيك و شبكه هاي ميكروژئودزي.

-           پايش تغييرشكل در شبكه هاي ميكروژئودزي و تعيين ميدان هاي برداري جابجايي دقيق در اين نوع از شبكه ها.

 
 
 
 
 
سرپرست                     اعضا             ماموريت                    اهداف                    مقاطع و رشته ها      دروس         سرفصل فعاليت ها  و توانمندي ها               دستاوردها        برخي مقالات چاپ شده         

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/10/04
تعداد بازدید:
120
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.