ليست مقالات

 جديد ترين مقالات منتشر شده مرتبط با فعاليت هاي آمايشگاه فتوگرامتري رقومي (2 سال اخير)

وحيد صادقي، حميد عبادي، فرشيد فرنود احمدي، "نرماليزاسيون اتوماتيك تصاوير ماهواره­اي چند زمانه با استفاده از شبكه­هاي عصبي مصنوعي و پيكسل­هاي تغيير نيافته"، نشريه علمي پژوهشي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني، سال دوم، شماره نخست، صفحات 39-17، 1393.
وحيد صادقي، حميد عبادي، محمودرضا صاحبي، ياسر مقصودي، فرشيد فرنود احمدي، " آشكارسازي خودكار تغييرات در تصاوير ماهواره­اي چند زمانه مبتني بر حد آستانه گذاري با الگوريتم بهينه سازي توده ذرات"، سنجش از دور و GIS ايران، شماره يكم، صفحات 17-34، 1393.
روح ا... يزدان، محمد جواد ولدان زوج، حميد عبادي، علي محمدزاده، "استخراج نيمه اتوماتيك ساختمان با استفاده از مدل Snake از تصاوير هوايي با قدرت تفكيك مكاني بالا"، علوم و فنون نقشه برداري، شماره 2، صفحات 179-188، 1393.
Farshid Farnood Ahmadi, Hamid Ebadi, "Using Cognitive Information in the Expert Interface System for Intelligent Structuring and Quality Control of Spatial Data Measured from Photogrammetric or Remotely Sensed Images," Measurement, vol 48, pages 172-167 2014.
Abbas kiani, Hamid Ebadi, Farshid farnood Ahmadi, Salim Masoumi, "Design and implementation of an expert interpreter system for intelligent acquisition of spatial data from aerial or remotely sensed images", Measurement, vol 47, pages 685-676, 2014.
D.yari, M.Mokhtarzade, H.ebadi, “Automatic Reconstructin of regular buildings using a shape-based balloon snake model”, THE PHOTOGRAMMETRIC RECORD, 29No146, pages 187-205, 2014.
Amin Sedaghat, Hamid Ebad,” Accurate Affine Invarial Image Matching Using Oriented Least Square”, vol 81-9, pages 733-743, 2014.
وحيد صادقي،  حميد عبادي، محمودرضا صاحبي، ياسر مقصودي، فرشيد فرنود احمدي، "آشكارسازي خودكار تغييرات در تصاوير ماهوارهاي چندزمانه مبتني بر حد آستانه گذاري با الگوريتم بهينه سازي توده ذرات"، سنجش از دور و GIS ايران، شماره يكم، صفحات 34-17، 1394. 
Amin Sedaghat, Hamid Ebad, “Distinctive order based self-similarity descriptor for multi-sensor remote sensing image matching”, ISPRS journal of photogrammetry and remote sensing,vol 108, pages 62-71, 2015.
Amin Sedaghat, Hamid Ebad, “Remote sensing image matching based on adaptive binning sift descriptor”, vol 53No10, pages 5283-5293, 2015.
Amin Sedaghat, Hamid Ebad,” Very High Resolution Image Matching Based on Local Features and k-Means Clustering”, The photogrammetric record, vol 30No 150, pages 166-186, 2015.
M. manafifard, H. Ebadi, H. Abrishami Moghadam,” Discrete Particle Swarm Optimization for Player Trajectory Extraction in Soccer Broadcast Videos”, Scientica Iranica,  vol 3, pages 1031-1044, 2015.
آرمين مقيمي، حميد عبادي، وحيد صادقي، " نرماليزاسيون راديومتريك اتوماتيك تصاوير ماهواره­اي چند زمانه مبتني بر تبديل"،  IR-MAD و شبكه هاي عصبي مصنوعي، علوم و فنون نقشه برداري، شماره 4، صفحات 209-221، 1394.
عباس كياني، حميد عبادي، " توسعه روشي نوين در تشخيص لبه تصاوير هوايي/ ماهواره­اي با قدرت تفكيك بالا با تأكيد بر بهينه سازي حدود آستانه و استفاه از الگوريتم رقابت استعماري"، علوم و فنون نقشه برداري، شماره 4، صفحات 67-82، 1394.
حميدرضا اورعي، مهدي مختارزاده، حميد عبادي، " تلفيق نتايج چند طبقه بندي كننده فازي با استفاده از قوانين اتصال در فضاي توپولوژي فازي"، سنجش از دور و GIS ايران، 1394.
سيد مقداد هاشمي نسب، حميد عبادي، علي حسيني نوه احمد آباديان، امين صداقت، "بهبود الگوريتم SHFT به منظور تناظريابي تصاوير برد كوتاه با طول باز بلند" نشريه علمي پژوهشي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني، سال سوم، شماره سوم، صفحات 74-52، 1394.
امير آقابالايي، حميد عبادي، ياسر مقصودي، "طبقه بندي پوششهاي جنگلي با استفاده از داده هايcompact   پلاريمتري"، مجله علوم و فنون نقشه­برداري، دوره 5، شماره 3، 1394.  
Vahid Sadeghi, Farshid Farnood Ahmadi, Hamid Ebadi ,“Design and Implementation of an Expert System for Updating Thematic Maps using satellite imagery (Case Study, Changes of Lake Urmia), Arab J Geosc I, pages 1-21,2015.
Vahid Sadeghi, Farshid Farnood Ahmadi, Hamid Ebadi, “A new automatic regression-based approach for relative radiometric normalization of multitemporal satellite imagery”, Comp. Appl. Math., pages 1-18, 2015.
Mahin Shokrollahi1, Hamid Ebadi” Improving the Accuracy of Land Cover Classification Using Fusion of Polarimetric SAR and Hyperspectral Images”, J Indian Soc Remote Sens pages 1-8, 2016.
M. Manafifard, H. Ebadi, H. Abrishami Moghaddam, “Multi-player detection in soccer broadcast videos using a blob-guided particle swarm optimization method”, Multimed Tools Appl, 2016.
آرمين مقيمي، صفا خزايي، حميد عبادي، "آشكارسازي نظارت نشده تغييرات از تصاوير ماهواره اي چندزمانه SAR مبتني بر بهبود تئوري سطوح هم تراز"، مجله علمي پژوهشي رادار، سال چهارم، شماره 1، بهار 1395، صفحات 68-57.
وحيد صادقي، حميد عنايتي، حميد عبادي، بهبود شناسايي تغييرات در مناطق شهري با انتخاب ويژگي­هاي طيفي و مكاني بهينه مبتني بر الگوريتم ژنتيك"، مجله علمي پژوهشي سپهر، 1395 صفحات 152-135.
تاریخ به روز رسانی:
1396/02/26
تعداد بازدید:
563
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.