دستاوردها
مقالات ارائه شده:
 •  مهدي اصفهاني, علي محمدزاده ،تلفيق آناليزهاي شي گرا و پيكسل مبنا به منظور شناسايي درختان و ساختمان ها در مناطق شهري از داده هاي لايدار و نوري ،علوم و فنون نقشه برداري ،شماره 6 ،1395 ،صفحات 27 تا 42 ،
 • فرزانه عابدي, علي محمدزاده, مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج ،مقايسه و ارزيابي آناليز شي مبنا و پيكسل مبناي داده لايدار و تصاوير اپتيكال بزرگ مقياس هوايي در منطقه شهري ،رايانش نرم و فناوري اطلاعات ،شماره 4 ،1394 ،صفحات 118 تا 128 ،
 • فرزانه عابدي, علي محمدزاده, مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج ،مقايسه و ارزيابي روش هاي مختلف كلاسه بندي مبتني بر آناليز شي مبنا جهت شناسايي عوارض شهري از داده هاي لايدار و اپتيك ،علوم و فنون نقشه برداري ،شماره 4 ،1393 ، ،
 • ندا منصوري فر, علي محمدزاده, مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج ،شناسايي ساختمان ها از داده هاي لايدار و نوري با استفاده از ماشين بردار پشتيبان در آناليزهاي پيكسل مبنا و شي مبنا ،علوم و فنون نقشه برداري ،شماره 4 ،1393 ،صفحات 189 تا 201 
 • اصغر زار ع, علي محمدزاده, محمدجواد ولدان زوج ،استخراج و بازسازي سه بعدي عارضه ساختمان با استفاده از داده هاي اپتيكي و ليدار ،علوم و فنون نقشه برداري ،شماره 4 ،1393 ،صفحات 167 تا 186 ،
 • محسن حسن زاده شاهراجي, علي محمدزاده ،طبقه بندي داده هاي ليدار موج پيوسته با تركيب ويژگي هاي فيزيكي و هندسي در مناطق شهري ،سنجش از دور و gis ايران ،شماره 6 ،1393 ،صفحات 89 تا 102 ، 
 • اصغر زار ع, علي محمدزاده, محمدجواد ولدان زوج ,كشف ساختمانها با استفاده از تصاوير هوايي و داده هاي ليدار ,بيستمين همايش و نمايشگاه ملي نقشه و اطلاعات مكاني ژئوماتيك 92 ,1392/02/09 ,
 • نگين كمالي فر, علي محمدزاده, علي حسيني نوه ,بررسي روش ماشين بردار پشتيبان و الگوريتم ژنتيك جهت شناسايي عوارض منطقه شهري با استفاده از تلفيق تصوير نوري و داده ليدار ,اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني ,1394/10/29 ,
 • علي محمدزاده, سيدمحمدحسن سيدتفرشيها ,پالايش داده هاي آموزشي و پس پردازش طبقه بندي نظارت شده تصاوير اپتيك با استفاده از داده ليدار ,بيست و دومين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك 94 ,1394/02/27 ,
 • علي محمدزاده, مهدي اصفهاني ,استخراج مدل رقومي زميني با استفاده از فيلتر كردن تصوير ليدار به كمك تصوير نوري قائم، انتخاب داده هاي آموزشي نيمه خودكار و عملگر مورفولوژي ,اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني ,1394/10/29 ,
طرح هاي پژوهشي :
 • طراحي و اجراي سامانه مديريت بحران ناشي از وقوع زلزله و امدادرساني با تكيه بر تصاوير پهپاد ,علي محمدزاده ,1397 ,
 • طراحي و تجهييز آزمايشگاه ها و ايستگاه هاي سنجش از دور ,محمدجواد ولدان زوج, محمد طالعي, محمودرضا صاحبي, مهدي مختارزاده, بهزاد وثوقي, محمد كريمي, مجيد همراه, حميد عبادي, - منصوريان, عباس عليمحمدي سراب, علي محمدزاده ,1386 , 
 • ايجادكتابخانه طيفي ملي(در محدوده نور مرئي و مادون قرمز نزديك) ,محمدجواد ولدان زوج, حميد عبادي, محمد كريمي, محمودرضا صاحبي, مهدي مختارزاده, علي محمدزاده, محمد طالعي, علي منصوريان ,1391
 • ,
 • انتخاب و اجراي سايت كاليبراسيون ميداني سنجده هاي هوايي و ماهواره اي در محدوده نور مرئي مادون قرمز نزديك و مايكرو ويو فاز اول در سطح ملي ,محمدجواد ولدان زوج, حميد عبادي, محمد كريمي, علي منصوريان, محمودرضا صاحبي, مهدي مختارزاده, علي محمدزاده, محمد طالعي ,1390 ,
 • طراحي و ساخت ليزر اسكن هوايي توپوگرافي ملي با قابليت نصب بر روي هواپيما و بالگرد (فاز اول طرح نياز سنجي، امكان سنجي و طراحي مفهومي ,علي محمدزاده, مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج, محمودرضا صاحبي, محمد طالعي, حميد عبادي, محمد كريمي, علي منصوريان ,1391 ,
 • امكان سنجي و مطالعات مقدماتي ايجاد كتابخانه طيفي ملي- دفاعي (مرحله اول ايجاد كتابخانه طيفي ملي- دفاعي) ,محمدجواد ولدان زوج, محمودرضا صاحبي, محمد طالعي, حميد عبادي, محمد كريمي, علي منصوريان, مهدي مختارزاده, علي محمدزاده ,1391 ,
 • شناسايي و بررسي ظرفيت سازمان هاي بين المللي و تدوين قوانين و استانداردهاي لازم در حوزه سنجش از دور و پدآفند غير عامل ,علي محمدزاده ,1391 ,
 • تدوين استانداردهاو دستورالعمل هاي ملي سنجش از دور ,مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج, حميد عبادي, محمد كريمي, علي منصوريان, محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده, محمد طالعي ,1391 ,
 • پياده سازي يك سيستم پهپاد مبنا جهت پايش خطوط انتقال هوايي برق فشار قوي ,علي محمدزاده ,1397 ,
 • ارائه خدمات پژوهشي در زمينه ايجاد و بهره برداري از كتابخانه طيفي دفاعي ملي ,محمدجواد ولدان زوج, حميد عبادي, محمد طالعي, محمد كريمي, مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده, ياسر مقصودي مهراني ,1395 ,
 • راه اندازي، اخذ و پردازش اوليه سيستم ليزر اسكنر هوايي pegasus توليد استانداردهاي لازم در اين حوزه با انجام يك پروژه پايلوت ,علي محمدزاده ,1395 ,
 • طراحي و پياده سازيسيستم شناسايي تغييرات هندسي (تخريب) ناشي از زمين لرزه بر روي سازه ها جهت تسريع در مديريت بحران ناشي از زلزله با استفاده از تصاوير هوايي و ماهواره اي ,حميد عبادي, فرشيد فرنوداحمدي, محمد كريمي, محمد طالعي, مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج, علي محمدزاده ,1394 ,
 • راه اندازي آزمايشگاه سنجش از دور محيطي (دفاعي-ملي) سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح ,محمدجواد ولدان زوج, حميد عبادي, محمد طالعي, محمد كريمي, مهدي مختارزاده, محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده ,1394 ,
 • پايش خطوط انتقال برق فشار قوي به منظور شناسايي مناطق ريسك با استفاده از فنآوري ليزر اسكنر هوايي ,علي محمدزاده ,1394 ,
 • بازسازي مدل سه بعدي دقيق سقف ساختمان هاي شهري با استفاده از پويشگرهاي ليزري هوايي و تصاوير نوري ,علي محمدزاده ,1394 ,
 • محاسبه تاثير پارامترهاي محيطي بر دقت كشف آتش ها از ماهواره ماديس ,علي محمدزاده ,1393 ,
 • مدل سازي تخريب ساختمان هاي شهري پس از وقوع زلزله با استفاده از روشهاي مبتني بر هوش مصنوعي ,علي محمدزاده ,1392 ,
 پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي:

 •        بررسي روشهاي مختلف بازسازي سقف ساختمانها از داده هاي لايدار ,علي محمدزاده ,عباس ,صالحي تنگ ريزي
 •        ,1393/10/28 ,بررسي و ارزيابي عملكرد الگوريتم جنگلهاي تصادفي در شناسايي عارضه راه از داده هاي لايدار و تصاوير نوري ,علي حسيني نوه , علي محمدزاده, پرويز ضياييان, محمودرضا صاحبي ,نگين ,كمالي فر ,1394/11/13 ,

 

 •   بازسازي مدل سه بعدي ساختمان با استفاده از داده هاي لايدار و تصاوير نوري به وسيله خوشه بندي چند مقياسه و برازش خط و صفحه ,علي محمدزاده, محمودرضا صاحبي, سعيد صادقيان ,عباس ,صالحي تنگ ريزي ,1394/11/12 ,
 • مطالعه تلفيق داده هاي سنجش از دوري (لايدار، اپتيك و رادار با روزنه مجازي) در شناسايي عوارض شهري ,علي محمدزاده ,مهسا ,فراهاني ,1395/06/15 ,
 • طبقه بندي و شناسايي عوارض شهري مبتني بر تلفيق ويژگيهاي هندسي و مكاني- طيفي از داده هاي لايدار و فراطيفي ,علي محمدزاده, سعيد صادقيان, محمدجواد ولدان زوج ,سيدعلي ,احمدي ,1396/06/27 ,
 • بررسي روشهاي نوين استخراج پارامترهاي درخت از داده هاي لايدار و اپتيك ,علي محمدزاده ,هنگامه السادات ,ابوالحسني ,1396/06/15 ,
 • توسعه يك الگوريتم طبقه بندي داده هاي ليدار موج پيوسته در مناطق شهري ,علي محمدزاده, محمدجواد ولدان زوج ,محسن ,حسن زاده شاهراجي ,1390/11/24 ,
 • مقايسه و ارزيابي الگوريتم هاي متداول شناسايي و استخراج عارضه ساختمان از داده هاي ليدار ,علي محمدزاده, محمودرضا صاحبي, حميد عبادي ,ياسر ,انصاري ,1390/11/18 ,
 • بهبود طبقه بندي داده هاي ليدار با استفاده از تحليلهاي هندسي و منطق فازي ,علي محمدزاده, حميد عبادي, مهدي مختارزاده ,اميد ,بشارت ,1390/11/29 ,
 • بررسي روش هاي اتوماتيك و نيمه اتوماتيك استخراج ساختمان و بازسازي سه بعدي آن با تاكيد بر تلفيق داده هاي ليدار و تصاوير ماهواره اي ,علي محمدزاده, محمدجواد ولدان زوج ,اصغر ,زار ع ,1391/10/29 ,
 • تعيين توصيفگرهاي بهينه جهت استخراج اتوماتيك راهها در مناطق شهري با استفاده از داده هاي ليدار و تصاوير نوري ,محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, سعيد صادقيان, هادي باباپور, محمودرضا صاحبي, علي محمدزاده ,اصغر ,ميلان لك ,1395/12/23 ,
 • استخراج و بازسازي سه بعدي عارضه ساختمان با تلفيق داده هاي اپتيكي و ليدار ,علي محمدزاده, حميد عبادي, سعيد صادقيان, محمدجواد ولدان زوج ,اصغر ,زار ع ,1392/06/30 ,
 • آناليز شي گراي داده هاي ليدار و تصاوير ماهواره اي بزرگ مقياس جهت شناسايي نيمه اتوماتيك عارضه ساختمان ,علي محمدزاده, مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج, جلال اميني, حميد عبادي ,فرزانه ,عابدي ,1392/11/14 ,
 • شناسايي عارضه ساختمان از داده هاي ليدار و اپتيك با استفاده از توابع مورفولوژي و ويژگي هاي شي- مبنا ,علي محمدزاده, مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج, سعيد صادقيان, محمودرضا صاحبي ,ندا ,منصوري فر ,1392/11/29,
 • شناسايي اتوماتيك عارضه راه در مناطق شهري با استفاده از داده هاي ليدار و تصاوير چند طيفي مبتني بر روشهاي شي گرا ,حميد عبادي, علي محمدزاده ,سيدعبداله ,كيانژادتجنكي ,
 • بررسي روشهاي موجود تلفيق داده هاي سنجش از دور (اپتيكي، ليدار و رادار) ,علي محمدزاده ,سماء ,حقيقي ازگمي ,1392/10/30 ,
 • بررسي روشهاي مختلف شناسايي و استخراج عارضه راه با استفاده از داده هاي ليدار ,علي محمدزاده ,بهمن ,سوسوني ريك ,1392/10/30 ,
 • استخراج نيمه اتوماتيك داده هاي آموزشي جهت شناسايي تغييرات مناطق شهري از تصاوير اپتيك و ليدار ,علي محمدزاده, مهدي مختارزاده, سعيد صادقيان ,سيدمحمدحسن ,سيدتفرشيها ,1393/11/25 ,
 • بررسي روشهاي مختلف طبقه بندي داده هاي ليدار و اپتيك به منظور استخراج عوارض ,علي محمدزاده ,مهدي ,اصفهاني ,1393/10/28 ,
 • بررسي روشهاي مختلف استخراج راه از داده هاي ليدار ,علي محمدزاده ,نگين ,كمالي فر ,1393/10/28 ,
 • طبقه بندي داده هاي ليدار و نوري به منظور استخراج درخت و ساختمان هاي شهري ,علي محمدزاده, حسين عارفي, مهدي مختارزاده ,مهدي ,اصفهاني ,1395/06/28 ,
 • توليد نيمه خودكار نقشه تخريب ساختمانها پس از وقوع زلزله مبتني بر روشهاي هوشمند تصميم گيري از تلفيق داده هاي نوري و ليدار ,علي محمدزاده, محمد شريفي كيا, سعيد صادقيان, محمدجواد ولدان زوج, محمودرضا صاحبي ,ميلاد ,جانعلي پور ,1396/06/05 ,
 • تلفيق تصاوير با حد تفكيك مكاني بالا و داده هاي ليدار جهت به روز رساني نقشه هاي بزرگ مقياس با تاكيد بر عارضه ساختمان ,حميد عبادي, عباس كياني, برات مجردي, علي محمدزاده ,الهه ,تميمي ,1396/06/27 ,
 • قطعه بندي معنايي ابرنقاط پويشگرهاي ليزري اخذ شده از سايتهاي صنعتي توسط روشهاي مبتني بر گراف ,علي محمدزاده ,فرشاد ,گل پرور ,
 • تصحيح هندسي خودكار تصاوير با حد تفكيك مكاني بالا از طريق تناظريابي با داده هاي پويشگر ليزري هوائي ,مهدي مختارزاده, محمدجواد ولدان زوج, محمد سعادت سرشت, حميد عبادي, علي محمدزاده, سعيد صادقيان ,عليرضا ,صفدري نژاد ,1395/06/16 ,
 • قطعه بندي معنايي ابرنقاط پويشگرهاي ليزري اخذ شده از سايتهاي صنعتي توسط روشهاي مبتني بر گراف ,علي محمدزاده ,فرشاد ,گل پرور ,
 
 
سرپرست                   دروس                 همكاران                 خدمات                     داده                      تماس با ما
تاریخ به روز رسانی:
1398/10/04
تعداد بازدید:
122
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشكده مهندسي نقشه برداري
تهران، خيابان وليعصر،بالاتر از ميدان ونك، تقاطع ميرداماد
كد پستي 15433-19967 
تلفن : 88877071 021                  نمابر: 88786213 021
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.